دانلود کتاب Naming and Nation-building in Turkey : The 1934 Surname Law

[ad_1]

این کتاب به چگونگی تصویب و بازسازی دوران ملیت گرایی از بالا به پایین در سال 1934 قانون نام خانوادگی ترکی در محیط های مختلف اجتماعی می پردازد. نویسنده از طریق مردم نگاری تاریخی ، منشأ قانون ، پیش نویس آن در پارلمان ، اصلاح زبان ترکی و پذیرش آن را بررسی می کند. این پروژه بر اساس روایات شفاهی تاریخی ، اسناد رسمی مجلس و ثبت نام و رسانه های جمعی است.

[ad_2]

source link