دانلود کتاب Nanotechnology, Governance, and Knowledge Networks in the Global South :

[ad_1]

پتانسیل فناوری ظاهراً بی حد و حصر فناوری نانو شیوه های جدیدی را در زمینه های حکمرانی ، شبکه سازی و اعمال قدرت و اختیارات به ارمغان آورده است. این مقاله به محققان جنوب جهانی می پردازد و گفتمان ، داستان و اهمیت فناوری نانو را همزمان با گسترش و تعامل در شبکه دانش حاکمیت پوشش می دهد. محققان اقدامات خود را مطابق با سازوكارهای حاكمیت موجود و سیاست های علمی ، فناوری و نوآوری تنظیم نكردند ، در عوض آنها از فرضیه فناوری نانو برای ایجاد مشوق های نمادین و مادی جدید استفاده كردند و بدین ترتیب حكمرانی خود را شكل دادند. این کتاب با ردیابی عدم تقارن دانش و قدرت در حال تغییر ، بینش جدیدی در مورد پویایی شبکه های دانش ارائه می دهد.

[ad_2]

source link