دانلود کتاب Native Cultural Competency in Mainstream Schooling : "Outsider" Teachers with Insider Knowledge

[ad_1]

این کتاب تجزیه و تحلیل عمیقی از مسائل آموزش و پرورش آمریکای بومی در شمال شرقی را ارائه می دهد و بر آموزش معلمان و راهنمایی برای پاسخگویی به تجربیات و نیازهای بسیاری از دانش آموزان بومی که در مدارس شهرهای مرزی محافظت شده تحصیل می کنند ، تمرکز دارد. ویلیامز و کول نتایج یک تحقیق مشارکتی را که به بررسی موانع موفقیت دانش آموزان بومی آمریکا در آموزش اصلی در روند ایجاد و اجرای یک برنامه آموزش معلم صلاحیت فرهنگی بومی برای معلمان کلاس می پرداخت ، گسترش دادند. آنها تحول روابط بین فرهنگی و تعاملات در محیط های مختلف مدرسه را با هدف ایجاد تغییرات خاص در تجربه مدرسه و نتایج آموزشی برای دانش آموزان بومی آمریکا با ارتقا by رشد توانایی های فرهنگی معلمان غیر بومی ، مستند کردند.

[ad_2]

source link