دانلود کتاب Negotiating the Boundaries of Belonging : The Intricacies of Naturalisation in Germany

[ad_1]

نیلز ویته با بررسی استراتژی های انگ زدن به مهاجران ترک ، انگیزه های قانونی و نمادین برای طبیعی شدن آنها را مطالعه کرد. نویسنده با استفاده از روش های مختلف و داده های منحصر به فرد نشان می دهد که اگر به مهاجران ترک اجازه داده شود تابعیت اصلی خود را حفظ کنند و به عنوان اعضای نمادین جامعه آلمان شناخته شوند ، تمایل آنها به طبیعی سازی بیشتر خواهد شد. اعضای اقلیت های قومی از حقوق گسترده ای به عنوان اقامت دائم برخوردار هستند و بسیاری از آنها حق گرفتن تابعیت آلمان را دارند. با این حال ، آنها اغلب طرد نمادین را تجربه می کنند ، و از این رو اعضای نمادین انگیزه نادری برای طبیعی سازی می شوند.

[ad_2]

source link