دانلود کتاب Neuropsychological Assessments of Dementia in Down Syndrome and Intellectual Disabilities :

[ad_1]

این کتاب روش های مهم اندازه گیری عصب روانشناختی را بررسی می کند که در حال حاضر توسط پزشکان اصلی و محققان مربوط به آزمایش در ارزیابی زوال عقل استفاده می شود ، راهنمایی عملی برای هر آزمایش را ارائه می دهد و محدودیت های آن را تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

source link