دانلود کتاب New York Workers' Compensation Handbook

[ad_1]

وکلا ، تنظیم کنندگان ادعا ، پزشکان ، کارفرمایان خود بیمه شده و کارگران توانبخشی حرفه ای ، همه کتابچه جبران خسارت کارگران نیویورک را ابزاری ارزشمند برای درک مسائل جبران خسارت کارگران نیویورک می دانند. “دفترچه جبران خسارت کارگران نیویورک” توسط کارشناسان مشهور تهیه و تنظیم شده است تا با ارائه مطالب زیر ، این زمینه حقوقی پیچیده را روشن تر کند: تجزیه و تحلیل دقیق کلیه قوانین و مقررات مربوطه خلاصه عالی احکام دادگاه های اخیر ، عبارات فعلی و روشهای جامع ارجاعات متقابل گسترده به جبران خسارت کارگران Larson در جداول توصیف ، نمودارها ، تصاویر پزشکی و کاتالوگهای مرجع

[ad_2]

source link