دانلود کتاب NGO Politics in Sri Lanka : Local Government and Development

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی و چرا بی توجهی جوامع محلی در برنامه توسعه آسیای جنوبی با تمرکز بر سریلانکا می پردازد و حمایت مهم سازمان های غیر دولتی را در بهبود ظرفیت دولت محلی و ارتقا توسعه محلی ارزیابی می کند. بر اساس تحقیق در استان های جنوبی و شرقی سریلانکا ، این پروژه نظرات نمایندگان سیاسی ، مقامات اداری و مقامات سازمان های غیردولتی را در سطح ملی ، استانی و محلی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

[ad_2]

source link