دانلود کتاب Non-Dissipative Effects in Nonequilibrium Systems :

[ad_1]

این کتاب جنبه های اساسی و قابل اندازه گیری کاربرد پویایی زمان متقارن را معرفی و مورد بحث قرار داده و مشخصات شاخه های غیر اتلافی فیزیک غیر تعادل را بیان می کند. این ویژگی های خاص پویایی غیر تعادل تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. متن مکانیک آماری استاندارد. این کتاب در سطح ابتدایی ، مطالب جدیدی را ارائه می دهد و مسیر سنتی گسترش ترمودینامیک استاندارد به زمینه برگشت ناپذیری را طی نمی کند. این نشان می دهد که اگرچه اتلاف ایستا اساساً معادل عدم تعادل پایدار و همه جا در پدیده های پیچیده است ، اما قطعی نیست فقط از طریق قسمت نامتقارن زمان آنتروپی انرژی قطعی نیست. اگرچه این تعجب آور نیست ، این کتاب به موقع است و به سادگی نقش تقارن زمان و پویایی را در ساخت مکانیک آماری غیر تعادل یادآوری می کند.

[ad_2]

source link