دانلود کتاب Organic Public Engagement : How Ecological Thinking Transforms Public Engagement with Science

[ad_1]

این کتاب یک روش ارگانیک مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را پیشنهاد می کند. نویسنده از ادبیات چند رشته ای غنی در بوم شناسی و نتایج تحقیقات فعالیت های علمی در چند سال گذشته با مشارکت عمومی در مناطق مختلف ایالات متحده استفاده کرده است. این کتاب با ترکیب نظریه اکولوژیک و مطالعات موردی ، مبانی مفهومی و کاربردهای عملی اثبات شده مشارکت عمومی مبتنی بر تفکر اکولوژیکی را فراهم می کند. این روش ضمن تأسیس روش موثرتر از نظر بوم شناختی برای مطالعه عموم مردم ، با استفاده از روش م effectiveثر و م toثر برای انجام وظایف ، به دانش پژوهان شرکت کننده در تحقیق کمک می کند.

[ad_2]

source link