دانلود کتاب Political Culture and Participation in Urban China :

[ad_1]

این کتاب یکی از مهمترین و قابل توجه ترین تغییرات چین در سه دهه گذشته را مورد بحث قرار می دهد ، که عبارت است از روند سریع و گسترده شهرنشینی چین ، که تحول سیاسی و فرهنگی ساکنان شهری چین را ایجاد کرده است. این کتاب یک مطالعه سیستماتیک و تجربی از فرهنگ سیاسی شهرهای چین است. این کتاب شامل تمام جنبه های فرهنگ سیاسی ، مانند پشتیبانی از سیستم سیاسی ، منافع سیاسی ، ارزش های دموکراتیک ، اعتماد سیاسی و نگرش های زیست محیطی و فرهنگ زیر سیاسی مسیحیان شهری چین است. این کتاب از نظر دانشمندان علوم شهری ، سینولوژیست ها و کسانی که می خواهند در مسائل تأثیرگذار بر آینده سیاسی قدرت های در حال ظهور جهانی تأثیر بگذارند ، بسیار ارزشمند است.

[ad_2]

source link