دانلود کتاب Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State : An Anthropological Approach

[ad_1]

این کتاب با هدف تبیین ظهور دولت رفاه در نروژ از دیدگاه تاریخ و مردم شناسی و تا حدی تبیین دولت رفاه در اسکاندیناوی است. هالوارد ویکه معتقد است که شکل ویژه بسیج مردمی سیاسی سهم قابل توجهی در آنچه وی “حالت ثقل سطح پایین” می نامد ، که در آن نهادهای غیرمتمرکز می توانند تمرکز را کاهش دهند ، داشته است. قدرت. اگرچه مقادیر زیادی ادبیات بین المللی در مورد کشورهای رفاهی شمال اروپا وجود دارد ، اما دانش بسیار کمی در مورد چگونگی ادغام این کشورهای رفاهی در محیط محلی وجود دارد. روش ویک مبتنی بر عملکرد مردم نگاری است و ممکن است برچسب “داخل و خارج موسسه” باشد. این کار براساس کار مردم نگاری در شوراهای شهرداری ، بوروکراسی های محلی ، احزاب سیاسی ، سازمان های داوطلبانه و تنظیمات مختلف غیر رسمی است.

[ad_2]

source link