دانلود کتاب Population Genetics and Belonging : A Cultural Analysis of Genetic Ancestry

[ad_1]

این کتاب بررسی می کند که چگونه ژنتیک جمعیت به روشی برای تصور و فرموله سازی احساس تعلق در جامعه معاصر تبدیل شده است. Venla Oikkonen ژنتیک جمعیت را مجموعه ای از تکنیک های تکنیکی ، مادی ، روایی و احساسی در حال تکامل می داند. نویسنده با در نظر گرفتن متون علمی ، عامه پسند و ساختگی ، تغییرات در زمینه های عاطفی ، مادی و جنسیتی متعلق ژنتیک جمعیت را پس از سی سال مطالعه موردی با دقت انتخاب کرد. موضوعات شامل بحث در مورد حفره میتوکندری ، DNA انسان باستان ، زمان و دلتنگی ، آزمایش تجارب ژنتیکی تجاری ، و تنش بین ارث ژنتیکی سرزمین اصلی و ملی است. این کتاب مورد توجه ویژه دانشمندان و دانشجویان در مطالعات علوم و فناوری ، مطالعات فرهنگی ، جامعه شناسی و مطالعات جنسیتی خواهد بود.

[ad_2]

source link