دانلود کتاب Precision Molecular Pathology of Hodgkin Lymphoma :

[ad_1]

این مقاله مروری جامع و به روز در مورد لنفوم هوچکین دارد. این کتاب همه جنبه های سرطان را با جزئیات بررسی می کند ، از جمله آسیب شناسی ، پاتوبیولوژی ، ژنتیک مولکولی ، محیط زیست ، اپیدمیولوژی ، درمان و پیشرفت های جدید درمانی. این مسئله به نقش خاص محیط ریز لنفاوی می پردازد و رابطه بین لنفوم هوچکین و لنفوم غیرهوچکین مربوط را پوشش می دهد. آسیب شناسی مولکولی دقیق لنفوم هوچکین توسط متخصصان این حوزه نوشته شده و منبع ارزشمندی برای متخصصان آنکولوژی ، جراحان و آسیب شناسان است. ، کارآموزان و محققان بالینی در تشخیص ، درمان و تحقیق در مورد این لنفوم فعالیت می کنند.

[ad_2]

source link