دانلود کتاب Private Politics and Peasant Mobilization : Mining in Peru

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تأثیر استراتژیهای مختلف حاکمیت شرکتی بر روی بسیج جامعه و دامنه تأثیرگذاری هنگام مواجه شدن جمعیت منطقه با ورود صنعت استخراج می پردازد. نویسنده با استفاده از تحقیقات مردم نگاری در مناطق معدن پرو ، مجموعه ای از روابط را مشخص می کند که با تقابل ، خدمات به مشتری ، خلع سلاح و همکاری استراتژیک مشخص می شود. گوستافسون با معرفی جزئیات شیوه های خرد و نشان دادن چگونگی توضیح گروه های مختلف در مورد این فرآیندها ، درک خوبی از عملکرد چند سطح و غیررسمی قدرت بین شرکت های چند ملیتی و جوامع محلی ایجاد کرده است.

[ad_2]

source link