دانلود کتاب Proceedings of Workshops and Posters at the 13th International Conference on Spatial Information Theory (COSIT 2017) :

[ad_1]

این کتاب صورت جلسه کارگاه و نشست پوستر در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تئوری اطلاعات مکانی (COSIT 2017) را معرفی می کند ، که شامل تجربیات ، نمایش ها و توضیحات مربوط به فضا و فضای انسان ، سایر حیوانات و ارگانیسم های مصنوعی است. مقالات و پوسترهای سمینار به عنوان یک مکمل در کنفرانس اصلی ، درمورد مسائل تحقیق حرفه ای یا چالش های تئوری اطلاعات مکانی و موضوعات نزدیک از جمله مفهوم پردازی حوزه های مکانی – زمانی خاص و پیشرفت در کاربردهای مختلف اطلاعات مکانی – زمانی بررسی کردند.

[ad_2]

source link