دانلود کتاب Quantum Computing:An Environment for Intelligent Large Scale Real Application :

[ad_1]

این کتاب بر روی سیستم های عملی توزیع کلید کوانتومی و تحقیقات در زمینه تحقق ارتباطات کوانتومی نسل بعدی و فناوری دستگاه کوانتومی فوتونیک متمرکز است. در این مقاله بحث می شود که چگونه پیشرفت در محاسبات کوانتومی و فیزیک کوانتوم امکان استقرار ، راه اندازی و استقرار سیستم های اکتشافات فضایی را فراهم می کند و هرچه کوچکتر و سبک تر می شوند ، قابلیت های آنها نیز بیشتر می شود. همچنین تحقیقات نظری و تجربی در مورد پتانسیل و محدودیت های استفاده از دستگاه های کوانتومی برای ارتباطات ایمن و رایانه فراهم می کند و نحوه حفظ امنیت در حضور رایانه های کوانتومی و چگونگی دستیابی به ارتباطات کوانتومی از راه دور را بررسی می کند. توسعه رایانه های کوانتومی واقعی هنوز در مراحل اولیه است ، اما بسیاری از گروه های تحقیقاتی امکانات نظری چنین رایانه های کوانتومی را بررسی کرده اند.

[ad_2]

source link