دانلود کتاب Radical Acts of Love : How We Find Hope at the End of Life

[ad_1]

“ناظر بصیر ، عاقل و مثبت زندگی” “مرگ را به زندگی تبدیل می کند ، ناامیدی را به امید ، غم را به خوشبختی” استفان فرای در “عمل عشق رادیکال” ، پرستار و مشاور آنکولوژی جانی براون گفت آخرین لحظات ما بینش های حساس و خردمندانه ای را فراهم می کند . با گفتن بیست مکالمه با شخص در حال مرگ.

[ad_2]

source link