دانلود کتاب Re-Formation der Reformation

[ad_1]

متنی که در اینجا توسط Hinderk M. Emrich جمع آوری شده بیانگر تأملات وی در عقاید پزشکان و روانپزشکان است که در فلسفه و ادبیات تحصیل کرده اند و این نشان دهنده میراث وی است. اطمینان خداوند از مسیحیت پایین است. امریش جزمی و ذات عمیق انسانی ندارد و با كیركگارد ، مارتین بوبر ، ریلكه و كافكا گفتگو می كند و بدین ترتیب مسیر “هیستری به عنوان یك نوع زندگی” تا “كلام آزاد” را نشان می دهد.

[ad_2]

source link