دانلود کتاب Reclaiming His Legacy : Louisiana Legacies Series, Book 2

[ad_1]

او تمام تلاش خود را برای کمک به خانواده اش انجام خواهد داد … حتی اغوا.
او دام بی نقصی را تنظیم کرد … تا اینکه گرفتار شد.
جذابیت جنسی بلیک بودرو و همچنین وفاداری خانوادگی او افسانه ای است. هنگامی که پدرش برای پس انداز پول از او خواست تا میراث محبوب خود را بازیابی کند ، پلی بوی نیواورلئان موافقت کرد ، حتی اگر این امر به معنای اغوای مدیسون آرمانتین باشد. این نیکوکار زیبا به انگیزه های باطنی خود شک داشت ، حتی اگر بازوهای قوی و انقباضات ضعیف جنوبی او را ناتوان کرده بود. اما اگر مدیسون تنها عاشق نشود چه می شود؟

[ad_2]

source link