دانلود کتاب Recycling of Industrial Effluents

[ad_1]

افزایش جمعیت منجر به صنعتی شدن سریع شده است که منجر به آلودگی در تمام سطوح شده است. از آنجا که انواع مختلف صنایع انواع مختلف فاضلاب خود را در منابع مختلف آب تخلیه می کنند ، همیشه تقاضای مداوم برای بازیافت این فاضلاب ها قبل از تخلیه در این منابع آبی وجود داشته است. این کتاب سعی دارد تا خوانندگان را از همه جنبه های بازیافت فاضلاب صنعتی درک کند. کل کتاب اطلاعات کافی از دانش پایه گرفته تا تکنیک های مختلف بازیافت را فراهم می کند.

[ad_2]

source link