دانلود کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings

[ad_1]

این مقالات کنفرانس طراحی مداخلات آموزشی و فرهنگ یادگیری ، ترکیب پشتیبانی عاطفی اجتماعی در آموزش و سیاستگذاری ، تبدیل فناوری برای حمایت از ساختار اجتماعی موسسه ما و اعتقادات به وجود آمده در مورد یادگیری را مورد بررسی قرار داد. آنها چالشهای پیچیده استفاده از یادگیری اجتماعی در آموزش و پرورش و م higherسسات آموزش عالی را برای افزایش درک و بینش روشن می کنند ، در حالی که از مشکلات معرفی مفهوم “یادگیری دوباره طراحی شده” جلوگیری می کنند. از سال 2006 ، کنفرانس تدریس تیلور در دانشگاه تیلور در مالزی برگزار شده است.

[ad_2]

source link