دانلود کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness

[ad_1]

وقتی اوضاع پیرامون ما فرو می ریزد چگونه متحد می شویم؟ وقتی با آشفتگی سیاسی ، همه گیری جهانی ، ناآرامی های داخلی و سرگردانی معنوی روبرو هستیم ، بهترین راه پیش رو چیست؟ کشف مجدد روح ، کاوش در اصول معنوی مهمی است که باید در واقعیت اجتماعی کنونی ما درک و پذیرفته شود. این کتاب به ماهیت جنبش های درون گرا و چگونگی کنار آمدن با موانع اجتماعی کنونی که باعث تفرقه و بیگانگی عمیق است ، توجه دارد. وقتی زندگی معنوی خود را با تمرکز ، قاب بندی ، تمرین و یادگیری نحوه زندگی با دیگران دوباره کشف و فعال می کنیم ، می توانیم به شکلی جامع و هماهنگ گرد هم آییم.

[ad_2]

source link