دانلود کتاب Reflex : Reflections, Poems and Other Stories

[ad_1]

انعکاس مجموعه افکار درباره موضوعات ، شعرها و داستانهای مختلف است. هیچ نظمی یا کنسرتی وجود ندارد ، فقط سوسو زدن ، منعکس کننده ایده های مندرج در این مقاله است. کلمه “انعکاس” و کلمه “انعکاس” ریشه مشترک دارند ، بنابراین من این عنوان را برای این کتاب انتخاب کردم زیرا هر بازتاب فقط یک نقطه روشن از تفکر عمومی در هر فکر است. وقتی بشر آنها را بیان می کند ، هیچ حقیقت کاملی وجود ندارد ، بلکه فقط یک حقیقت جزئی است ، بلکه بازتابی از جهان ایده های بزرگ است. من امیدوارم و امیدوارم که این افکار و این نکات برجسته خوانندگان را خوشحال کرده و آنها را در بسیاری از موضوعات مورد بحث در اینجا منعکس کند.

[ad_2]

source link