دانلود کتاب Réflexions sur le développement durable en Afrique : Sous l'angle des lettres et des sciences humaines et sociales

[ad_1]

کشورهای آفریقایی با چالش اهداف توسعه پایدار (SDG) روبرو هستند. دستیابی به خدمات اجتماعی اساسی و تقسیم عادلانه منابع طبیعی از موضوعات اصلی است و این مسائل به عنوان یک شریک توسعه در دنیای تحقیق بازتاب داشته است. این کار جمعی با ویژگی های چند رشته ای و چند بعدی چالش ها ، مسائل و مسائل توسعه بین دیدگاه ها را حل می کند.

[ad_2]

source link