دانلود کتاب Réforme des finances publiques au Mali : approche comparée avec l'expérience française

[ad_1]

مالی برای سالها در حال اصلاح سیستم مدیریت مالی عمومی (PFM) خود بوده است. با گذشت بیش از یک دهه از اجرای چارچوب هماهنگی امور مالی عمومی ، نتایج متفاوت بوده و اصلاحات هنوز با چالش های متعددی روبرو هستند. بنابراین ، مالی متعهد به اجرای ابزارهای جدید مدیریت عمومی (NPM) است. برای ادغام کامل مبانی منطقی مکانیسم پیشگیری ملی ، برخی از مقررات باید تجدید نظر شود. با وجود نقاط ضعف ، تجربه فرانسوی درسهایی برای مالی ارائه می دهد. به همین دلیل است که توصیه ها ارائه می شود.

[ad_2]

source link