دانلود کتاب Réformes éducatives en Guinée sous Sékou Touré : A la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution

[ad_1]

در جمهوری اول گینه ، حدود پانزده اصلاحات آموزشی آغاز شد. در تمام این اصلاحات ، آموزش و پرورش در مرکز مبارزات سیاسی بین گروههای مختلف علاقه مند قرار گرفت. تغییرات سریع ، تنظیمات ساختاری مداوم و به روزرسانی مکرر سبک رهبری ، منجر به هرج و مرج نسبی و ناامنی نهادی شده است. امروزه ، لازم است عمیقاً به صراحت آکادمیک ، سیاست آموزش کمتر و نظرسنجی های درون گرا برای خلاصه کردن دستاوردها و شناسایی نیازهای برآورده نشده ، تأمل عمیق شود. بر این اساس ، ما می توانیم ساختار آموزشی و برنامه درسی کشور را به طرزی سودمند بازسازی کنیم.

[ad_2]

source link