دانلود کتاب Reforms, Opportunities, and Challenges for State-Owned Enterprises

[ad_1]

بنگاه های اقتصادی دولتی (SOE) نقش مهمی در توسعه اقتصادهای آسیایی دارند و عملکرد بنگاه های اقتصادی دولتی همچنان برای تولید و رشد اقتصادی کل حیاتی است. این کتاب بنگاههای دولتی آذربایجان ، اندونزی ، قزاقستان ، جمهوری خلق چین و ویتنام متمرکز است که با هم شرکتهای دولتی منطقه را به نمایش می گذارند. این همچنین بینش جمهوری کره در مورد تحول نقش بخش دولتی در مراحل مختلف توسعه را فراهم می کند. این مقاله چالش های حاکمیت شرکتی و چگونگی اصلاح دولت در بنگاه های دولتی را بررسی می کند تا آنها را به محرک های موثر رشد بهره وری بلند مدت تبدیل کند ، که برای انتقال آسیا به وضعیت پردرآمد بسیار مهم است.

[ad_2]

source link