دانلود کتاب Regional and Multilateral Trade in Developing Countries

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی را در مورد نظریه ها و سیاست های تجارت منطقه ای و چند جانبه از دیدگاه کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد. با شکست دور دوحه در مذاکرات WTO ، منطقه گرایی در قالب توافق نامه های تجاری منطقه ای (RTA) افزایش یافته است. به نوبه خود ، این مسئله بسیاری از س keyالات اساسی را در بحث سیاست تجارت جهانی مطرح می کند. با در نظر گرفتن تأثیر توافقات تجاری منطقه ای و مذاکرات WTO در توسعه اقتصادی ، این کتاب تأکید می کند که ، به ویژه با توجه به تنوع ، ناهمگنی و منابع مالی محدود ، بررسی تأثیر جریان تجارت بین المللی بر رفاه ، درآمد ، فقر و محیط و تأثیر کوچک. ظرفیت کشورهای در حال توسعه این بخش تجارت ، سرمایه گذاری ، فقر ، جنسیت و مسائل حقوقی را در چارچوب های منطقه ای و چندجانبه مورد بحث قرار می دهد و یک راهنمای مفید برای توسعه سیاست های تجاری و اقتصادی است که به نفع کشورهای در حال توسعه است. این کتاب علاقه اصلی افراد در زمینه های اقتصادی ، بازرگانی و مدیریت خواهد بود و مرجع مفیدی برای تحقیقات جایگزین در این زمینه خواهد بود.

[ad_2]

source link