دانلود کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry

[ad_1]

عنوان کتاب برای اولین بار در سال 2002 منتشر شد: اقتصاد ، سیستم و محیط بازار که همیشه در حال تغییر است ، روابط متقابل فضایی را که مردم تصور می کنند در چین وجود دارد ، از بین برد. این مقاله از طریق تحقیق در مورد صنعت گوشت گاو ، جهت منطقه سازی و ادغام چین را تشکیل می دهد. این نیروهای بازار ، ویژگی های صنعت ، عوامل نسبی پایان و تأثیر دولت در سازماندهی فضاهای رویداد را مورد مطالعه قرار می دهد. این امر ارزیابی مجدد اولویت ها و تأثیر توسعه بازار و صنعت توسط دولت و همچنین بررسی میزان هماهنگی و همکاری منطقه ای و چگونگی همسویی سیاست ها و استراتژی های دولت مرکزی و محلی را نشان می دهد. این کتاب همچنین شامل ارزیابی منطقه ای صنعت گوشت گاو در 12 استان بزرگ تولید کننده و مناطق عمده مصرف مانند پکن ، شانگهای و هنگ کنگ است.

[ad_2]

source link