دانلود کتاب Religion und Individualität bei Schleiermacher

[ad_1]

رابطه دین و شخصیت نوعی نظریه نظری نوآوری فلسفه دینی از قرن 18 تا آغاز قرن 19 است. شلایرماخر بدون شک یکی از پیشگامان این حوزه است. هدف از این تحقیق بررسی توسعه ارتباط مرجع اشلایرماخر بین دین و شخصیت است که همانطور که وی در دو مرحله آفرینش تاریخی کار خود ثبت کرده است ، به اولین شکل نظری تبدیل می شود. وی با اخلاق فلسفی خود (كه امروزه به عنوان یك نظریه فرهنگی پذیرفته شده است) اجازه نمی دهد مضامین چند بعدی در پس زمینه عقب نشینی كنند ، بلكه در عوض آنها را به سیستم های توسعه یافته بر اساس نظریه های عمل و اخلاق گسترش داد. بنابراین ، بازسازی تداوم عمیق بین دین و شخصیت در انتقال از مرحله کار عاشقانه اولیه به اخلاق فلسفی نیز به درک رشد فکری اشلایرماخر از سخنرانی های مذهبی (1799) به آموزه ایمان کمک کرد. سهم مهم. (31/1830).

[ad_2]

source link