دانلود کتاب Religionen in den Medien – Medien in den Religionen

[ad_1]

• این ویراستاران با الهام از انجمن تحقیقات دینی آلمان (DVRW) در زمینه رسانه ، ماده و روش (2017) ، محققان جوان از ماربورگ را گرد هم آورده اند. این عنوان به موضوع فعلی تحقیقات دینی اشاره دارد و همكاران تحت نظر مطالعات فرهنگی و زیبایی شناسی دینی ، آن را به عنوان بخشی از اولویت های پژوهشی مربوطه تلقی می كنند. مفاهیم رسانه ای از “دین در رسانه ها” تا “دین در رسانه ها” و استراتژی های آن از غرب آفریقا تا ماربورگ و هند را شامل می شود.

[ad_2]

source link