دانلود کتاب Religious Communities and Civil Society in Europe : Analyses and Perspectives on a Complex Interplay, Volume II

[ad_1]

تأثیر به ظاهر الهام بخش دین در جامعه مدنی یک موضوع تحقیقاتی است که نه تنها در ایالات متحده بلکه در اروپا نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از دست رفته است ارزیابی نقش جوامع مذهبی نهادینه شده و شرایطی است که موجب ارتقا or یا مانع وضعیت آنها به عنوان سازمان های جامعه مدنی می شود. این مجموعه شامل 2 جلد است و هدف آن از بین بردن این شکاف با ارائه مطالعات موردی در مورد جنبه های سیاسی ، حقوقی و تاریخی کشورهای مختلف اروپایی است. شکل 2 این جلد برخی از مطالب نظری ، گزارشات مربوط به جلسه نهایی و مطالعات موردی از آلمان ، فرانسه ، انگلیس ، ایتالیا ، لهستان و اوکراین ، و همچنین فصل های ویژه در مورد برزیل و توضیحات در مورد ایدئولوژی سیاسی مذهبی را ارائه می دهد.

[ad_2]

source link