دانلود کتاب Remerciez Dieu pour ses anges qui vous protègent

[ad_1]

اگر می خواهید به عیسی نزدیک شوید ، اگر می توانید حضور خدا را احساس کنید ، اگر می توانید اعماق عشق او را احساس کنید و زیبایی ابدی او را درک کنید … شما خواهید فهمید که چقدر از خدا با ارزش هستید همیشه در خدمت شما وضعیت شما مهم نیست ، او همیشه در کنار شما خواهد بود تا شما را با عشق ابدی دوست بدارد.

[ad_2]

source link