دانلود کتاب René Guénon et le guénonisme : Enjeux et questionnements

[ad_1]

رنه گنون ، “شخصیتی طبقه بندی نشده در تاریخ دانش در قرن 20” ، آثار زیادی در زمینه متافیزیک ، نمادگرایی ، عرفان و دنیای مدرن نوشته است. او بر بسیاری از نویسندگان مانند آرتو ، برتون ، کوئنا و حتی میرچا الیاد و سیمون ویل تأثیر گذاشت. متن ژان بورلا که به گئون اختصاص داده شده است ، به جز متن منتشر شده ، در اینجا جمع آوری شده است. نوشتار آنها بیش از نیم قرن طول می کشد و منعکس کننده تکامل ایده ای است که از برخی جهات با استاد مخالف است. این فاصله هیچ ارتباطی با تمام نظریه های متافیزیکی فاش شده توسط گانون ندارد و هیچ ارتباطی به سهم اصلی او در درک نمادهای جهانی و نقد دنیای مدرن ندارد. از سوی دیگر ، به نظر می رسد امروزه مفاهیم روشنگری و باطنی وی با حقیقت و ویژگی خاص مسیحیت ناسازگار است.

[ad_2]

source link