دانلود کتاب Renée Stone 2. The Red Sea Trap

[ad_1]

رنه استون ، داستان نویس و جان مالوان ، باستان شناس نقشه ای را در اختیار دارند که منجر به گنجینه باورنکردنی Assurbanipal می شود – اما آنها تنها کسانی نیستند که به دنبال آن هستند. آیا از اتیوپی تا جیبوتی ، تا آذربایجان ، آنها یک قدم جلوتر از مهاجمان خواهند بود … دست خود را به ثروت بیشمار پادشاه آشور برسانند؟

[ad_2]

source link