دانلود کتاب Renegade's War

[ad_1]

اورلیا د کالوم مسئول Tallaben (Tallawens) است آنها گروهی از آزادیخواهان فداکار هستند که به مخالفین کمک می کنند تا از دولت ظالم کلودن فرار کنند. او در چهار سالگی ربوده شد و تا هجده سالگی اسیر نشد. او آرزو داشت خانه خود را در کشور همسایه ساندزلو پیدا کند. اورلیا و سربازانش یک زن کما پیدا کردند که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او نام خود را به عنوان برو به یاد آورد ، اما خاطره پراکنده به سختی هویت وی یا آنچه اتفاق افتاد را نشان داد. اگرچه اورلیا در ابتدا نگران بود ، اما او جذب بلو شد ، اما با تقویت اعتماد شکننده آنها ، هویت واقعی بلو ظهور کرد. عشق ، آینده و زندگی آنها در تعادل است ، زیرا بلو مجبور است وفاداری واقعی خود را ثابت کند و در نبرد نهایی ، عشق و وفاداری می تواند رقابت کند.

[ad_2]

source link