دانلود کتاب Repenser la relation homme-animal : Généalogie et perspectives

[ad_1]

این کار حول موضوعات میان رشته ای برخوردهای بین انسان و حیوانات غیر انسانی می چرخد ​​و تلاش می کند شکاف بین روندهای مختلف تحقیقات حیوانات را برطرف کند. محققان علوم انسانی و طبیعی ، مراحل اصلی تاریخی ، سیاسی و فلسفی را که از قرون وسطی رابطه ما با حیوانات غیرانسانی مشخص شده را زیر سال می برند. این کتاب در تلاش است تا لحظه گسیختگی و نقش برخی از پیش سازهای انقلاب حیوانات را آشکار کند. همچنین مفهوم انسان شناسی را زیر سوال برد و با گشودن حوزه هنری به پایان رسید.

[ad_2]

source link