دانلود کتاب Residual Stress, Thermomechanics & Infrared Imaging, Hybrid Techniques and Inverse Problems, Volume 8 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

تنش پسماند ، ترمودینامیک و تصویربرداری مادون قرمز ، فناوری ترکیبی و مشکلات معکوس ، کنفرانس سالانه SEM 2017 و مجموعه مقالات نمایشگاه تجربی و مکانیک کاربردی دوره 8 ، کنفرانس جلد 8 ، جلد 9 ، مشارکت در این زمینه مهم تحقیق را گرد هم آورده است و مهندسیاین مجموعه اکتشافات اولیه و مطالعات موردی را در طیف وسیعی از مناطق شامل: تجزیه و تحلیل تنش اندازه گیری تنش باقیمانده از آسیب اندازه گیری حرارتی و تجزیه و تحلیل نقص با استفاده از روش معکوس فن آوری مادون قرمز در روش مسئله معکوس انعطاف پذیری در مکانیک تجربی

[ad_2]

source link