دانلود کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :

[ad_1]

این کتاب جهانی سازی معاصر را با مسئله وابستگی متقابل تجاری در قرن نوزدهم مقایسه می کند. ویژگی تعیین کننده جهانی سازی معاصر گسترش شبکه های تولید جهانی است. این نوع جهانی سازی به ویژه در گذشته مشهود است. مسوود ثابت کرد که ظهور شبکه تولید جهانی (GPN) نتیجه آزادسازی اقتصادی و تجاری نبوده است ، بلکه به دلیل توسعه محافظت از نئو در دهه 1980 است که باعث تبدیل شبکه تولید داخلی ژاپن به یک شبکه همه گیر در حال حاضر شده است. GPN از طریق این مطالعه موردی ژاپن ، نویسنده موردی را پیشنهاد می کند که در ریشه های جهانی شدن تجدید نظر می کند و برخی از عواقب احتمالی را که ممکن است از یک گذار تکاملی تدریجی به اقتصاد جهانی ناشی شود ، بررسی می کند.

[ad_2]

source link