دانلود کتاب Rock Grouting at Dam Sites :

[ad_1]

این کتاب در مورد نفوذپذیری پایه سد ، نحوه تعیین وضعیت آن و چگونگی سفت شدن سنگ نفوذپذیر برای بدست آوردن پایه ایمنی یک سد بزرگ است. این شامل مبانی نظری و درسهایی است که از کارهای عملی ساخت و ساز روی پروژه های برجسته آموخته شده است. همچنین جنبه هایی مانند نفوذ پذیری توده سنگ در سد ، از جمله مشخصات هیدرولیکی ورودی آب و تأثیر آن بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش فشار آب (WPT) ؛ تأثیر عوامل زمین شناسی خاص بر شرایط هیدروژئولوژیکی سایت و فشار هیدرولیکی مورد بحث قرار گرفت. رفتار ترک خوردگی و تزریق دوغاب فردی ؛ رابطه بین حجم تزریق و نفوذناپذیری.

[ad_2]

source link