دانلود کتاب Routes sanglantes de la traite négrière : Soundjata Keïta versus Napoléon Bonaparte

[ad_1]

تاریخ نگاری استعماری به طور کلی معتقد است که تجارت برده مبتنی بر تجارت آزاد در بازار داخلی بردگان در آفریقا است. سپس کلیشه های پادشاهان سیاه قاچاق بردگان تحمیل شد. با این حال ، این فقط یک مختصر برای واقعیت ها است ، که نقش صاحبان کشتی و تبلیغات اروپایی را پنهان می کند. این کار با هدف س toال کردن ، به شیوه خاص خود ، شیوه های رفتار بازیگران مختلف در برابر معضل نابودی تجارت برده ، به ویژه پادشاهان آفریقا انجام می شود.

[ad_2]

source link