دانلود کتاب Rudolf Kassner und Houston Stewart Chamberlain

[ad_1]

هیوستون استوارت چمبرلین (1855-1927) و رودلف کسنر (1873-1959) نمایندگان بورژوازی و چند زبانه بودند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ، آنها از جنبش های سنتی و مدرنیستی بودند. در کشورها و فرهنگ های اروپا ظاهر شدند. نقش نامه چمبرلین به عنوان یک متفکر نژادی ضد یهود تا حد زیادی منتفی بود – سنگ بنای یک زندگی نامه دوگانه را شامل می شود که شامل دو دهه است ، و در متن اسناد بیشتر ، وین قدیمی و یک کشف تصادفی را نشان می دهد. چشم انداز اجتماعی و تاریخی اروپا جنگ جهانی اول است و تلاش می کند تا عواقب آن را نجات دهد.

[ad_2]

source link