دانلود کتاب Russia's Turn to the East : Domestic Policymaking and Regional Cooperation

[ad_1]

دسترسی به این کتاب تحت مجوز CC BY باز است. این کتاب بررسی می کند که آیا و چگونه سیاست روسیه در قبال خاور دور روسیه و منطقه آسیای شرقی بیشتر از زمان شروع بحران اوکراین و الحاق روسیه به کریمه تغییر کرده است. کرملین پس از الحاق در سال 2014 و تحریم های بعدی علیه این کشور ، در روابط خارجی خود بر رسانه شرق تأکید کرد. با این وجود ، از زمان بحران فعلی در روابطش با غرب ، تا چه اندازه “چرخش شرقی” روسیه در داخل و بین الملل تقویت یا تغییر کرده است؟ نویسندگان این جلد به جای این که “محور” بیان شده را به عنوان یک واقعیت در نظر بگیرند و درباره عواقب آن بحث کنند ، بررسی خواهند کرد که آیا محور واقعاً اتفاق افتاده است ، یا آنچه امروز شاهد آن هستیم روندها ، نگرانی ها و جاه طلبی های طولانی تر است.

[ad_2]

source link