دانلود کتاب S.E.N.D. In The Clowns: Autism / ADHD Family Guide

[ad_1]

آیا کودک شما اوتیسم است یا ADHD؟ SEND in the Clowns یک راهنمای خانوادگی است که می تواند از طریق تحصیلات ابتدایی و دبیرستان به شما کمک کند. این کتاب پس از تشخیص شما را با توضیحات واضح ، ایده های عملی و پیشنهادهای دوستانه ، از طریق مه راهنمایی می کند. “ارسال” در “جوکر” یک متن مخفف “نیازهای ویژه آموزشی و معلولیت” است ، که نشان می دهد این کودکان ممکن است رفتار کنند مانند اینکه آنها یک دلقک غمگین هستند که ساکت در گوشه ای نشسته اند و یا یک دلقک خنده دار تکنیک های کف زدن را اجرا کنند تا همه در کلاس می خندد. واقعیت حتی ناراحت کننده تر است. این کودکان متنوع از نظر عصبی افراد بسیار حساس هستند و آنها درد و آشفتگی متنوع عصبی خود را در محیط مدرسه اغلب ترسناک و گیج کننده پنهان می کنند.

[ad_2]

source link