دانلود کتاب Scalia’s Constitution : Essays on Law and Education

[ad_1]

این کتاب کاربرد متن گرایی و بدوی گرایی اسکالیا در حقوق آموزشی را مورد بررسی قرار می دهد و تعالیم اسکالیا و روش های تدریس وی را منعکس می کند. به نظر می رسد قانون آموزش روش عجیبی برای در نظر گرفتن رویکرد قانون اساسی اسکالیا است ، اما تفکر در مورد مدارس مستلزم توجه به مبانی سیاسی – آزادی بیان ، آزادی اعمال دین ، ​​فرصت های برابر ، فدرالیسم و ​​نقش مناسب متخصصان است. حقوقدانان ، فیلسوفان و دانشمندان علوم سیاسی از روش اسکالیا انتقاد و عذرخواهی کردند.

[ad_2]

source link