دانلود کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :

[ad_1]

این کتاب با هدف تبیین مشکل آب زیرزمینی در مدیریت محیط زیست شور-قلیایی ساحلی انجام شده است. این منابع برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان که ممکن است از آن برای بهبود شیوه های مدیریت منابع و همکاری در منطقه دلتا استفاده کنند ، منابع است. این به طور خاص طبیعت و دامنه سفره های زیرزمینی در منطقه آب شور در امتداد دلتای ماهانادی در هند را پوشش می دهد. این کتاب به طور علمی سفره های زیرزمینی را توصیف و طبقه بندی می کند ، زمین شناسی ، هیدروژئولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، هندسه و کیفیت آب سفره های مختلف را شرح می دهد و در مورد ماهیت و میزان نفوذ آب دریا در سیستم های مختلف سفره های زیرزمینی بحث می کند.

[ad_2]

source link