دانلود کتاب Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه دقیق و تجربی در مورد کیفیت خدمات بیمارستان های چین در بازارهای نوظهور هند انجام می دهد. کیفیت پایین خدمات در بسیاری از بیمارستانها (به ویژه بیمارستانهای دولتی) یک مشکل اساسی است که بیماران را مجبور به انتخاب بیمارستانهای خصوصی می کند که معمولاً بسیار گرانتر از بیمارستانهای دولتی هستند. این کتاب درک جامعی از پیش نیازهای کیفیت خدمات در بیمارستان های هند ارائه می دهد. این کار بر رضایت بیمار متمرکز است و شامل بینش و پیامدهای ارزشمندی برای مدیریت بیمارستان و دولت است. این کتاب از لحاظ نظری بر اساس ادبیات SERVQUAL است و از تکنیک ها و ابزارهای مناسب و پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند. این مقاله بر استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای توسعه مدل علی متمرکز است و مدل های طبقه بندی ارائه شده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) را برای محک زدن مراقبت های بهداشتی حرفه ای قلب ارائه می دهد. این کتاب همچنین شامل ماشین های بردار پشتیبانی (SVM) و مقایسه میزان خطا بین SVM و ANN برای یافتن بهترین روش طبقه بندی بین این دو است. به طور کلی ، این کتاب یک اثر به موقع و مرتبط است که به تئوری ، عمل و سیاست کیفیت خدمات بیمارستان کمک می کند.

[ad_2]

source link