دانلود کتاب Sheltered in the Heart

[ad_1]

داشتن عشق عمیق به دوستان داشتن یک پناهگاه است که در آن طبیعت هرچه بیشتر ما منعکس می شود. گونیلا نوریس در کتاب خود نشان می دهد که چگونه یکدیگر را با اعتماد و دلسوزی نگه داریم ، پوسته های ما از بین می رود و ما با زندگی آزادتر در جهان ظاهر می شویم. شرکت در دوستی واقعی یک کار عمیق و مقدس است. این کتاب هدیه ای از سفر است.

[ad_2]

source link