دانلود کتاب Sociology in Belgium : A Sociological History

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل جامعه شناختی تاریخی از تاریخ جامعه شناسی بلژیک از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن 21 ارائه می دهد. این یک الهام جدید برای شکل دادن و شکل دادن به جهت و ساختار اجتماعی کار جامعه شناسان بلژیکی است. درباره تأثیر سه عامل ساختاری بحث کرد: دین ، ​​زبان و الزامات نشر. این کتاب با شروع از تحلیل این عوامل ساختاری ، تحلیلی دقیق از منشأ و نهادینه سازی جامعه شناسی مختلف بلژیک را ارائه می دهد. انواع دانش جامعه شناختی بلژیک را گرامی می دارد یا گرامی نمی دارد ، روشن می کند. این کتاب سهم مهمی در تاریخ جامعه شناسی جامعه شناسی و توسعه جامعه شناسی تاریخی تأمل برانگیز دارد و دانشجویان و دانش پژوهان نظریه اجتماعی و خوانندگان علاقه مند به تاریخ معاصر بلژیک را به خود جلب می کند.

[ad_2]

source link