دانلود کتاب Spain in British Romanticism : 1800-1840

[ad_1]

این مجموعه از 13 مقاله که به ویژه توسط محققان بین المللی نوشته شده است ، تأثیر عمیق جنگ شبه جزیره بر ادبیات و فرهنگ رمانتیک انگلیس را بررسی می کند. در فصول نوشته شده توسط کارشناسان ، ارزیابی اسپانیا توسط شاعران قرن نوزدهم مانند لرد بایرون ، ویلیام وردزورث ، رابرت ساوت ، رابرت سوریچ ، شلی و فیلیسیا هرمانس مورد بررسی قرار گرفته است. دوران روشنگری. . مباحث مورد بحث شامل چشم انداز اسپانیا در رمان های گوتیک ، تجربیات تبعید اسپانیا ، مانند درگیری والنتین دو لانوس و جوزف بلانکو وایت ، و رفتار با رمان های شبه جزیره توسط نویسندگان زن انگلیسی بود. اسپانیا در رمانتیسیسم انگلیسی: 1800 تا 1840 قرائت اساسی برای دانشمندان و دوستداران ادبیات رمانتیک و تاریخ اسپانیا است.

[ad_2]

source link